Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:30 tot 11:30 uur via 043-3068067

Inloggen

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Consument

1: Definities
 1. benVitaal Academy, gevestigd te Australiëlaan 51, 6199AA, Maastricht-Airport
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij de benVitaal Academy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van de benVitaal Academy. dit kan naar het postadres of via mail naar academy@benvitaal.nl

 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie van de benVitaal Academy heeft de intentie de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de benVitaal Academy telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden binnen 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord verwacht kan worden. 
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

 4: Uitspraak 

 1. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 - 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
 2. De uitspraak van de Geschillencommisie is bindend en de eventuele consequenties worden door de benVitaal Academy snel afgehandeld.
 5: Vertrouwelijkheid en registratie
 1. De verstrekte informatie en communicatie van de klacht zal door de benVitaal Academy vertrouwelijk worden behandeld. De benVitaal Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. De inhoud en afhandeling van de klacht zal worden geregistreerd en nog 12 maanden na afhandeling worden bewaard binnen de administratie van de benVitaal Academy